می خواستم معنای عشق واقعی را درک کنم و مثل خیلی از زن های دیگر بدانم که باید چه کاری انجام دهم تا یک مرد مرا به خاطر خودم بخواهد. 

از یک رابطه ی اشتباه، وارد رابطه ی اشتباه دیگری می شدم، فقط برای این که درک درستی از آن نداشتم. 

فکر می کردم باید مردی را پیدا کنم که بتوانم با او به ارزش راستینم دست بیابم. اگر فردی مرا نخواهد، حتماً دیگری می خواهد، یا دست کم می اندیشیدم که عشق این گونه است. 

یک اشتباهم را بارها و بارها تکرار کردم، چون مشکل اصلی کسانی نبودند که با آن ها آشنا می شدم، مشکل اصلی خودم بودم.

:closed_book: اشتباهات یک زن
✍🏻 ام سوسا