اردوگاه کار اجباری دنیایی است که همه در آن مدام شب و روز کنار یکدیگر زندگی می کنند. شقاوت و خشونت تنها خصوصیت فرعی, و نه ضروری آن است. اردوگاه کار اجباری یعنی الغای کامل زندگی خصوصی.
اردوگاه کار اجبار یک چیز استثنایی نیست, چیزی نیست که موجب شگفتی شود, بلکه چیزی است بنیادی و واقعی که در آن به دنیا می آییم و فقط با تمرکز و به کار بردن تمامی نیرویمان می توانیم از آنجا بگریزیم.

:blue_book: بار هستی
✍🏻 میلان کوندرا