‌تنها چیزى که مى‌شود از یک انسان توقع داشت
و بهترین تحسینى که می‌شود از یک انسان کرد
این است که او همنوعى خیرخواه باشد،
بتواند با دیگران دوستى برقرار کند
و در عشق و ازدواج شریکى حقیقى باشد.
لازم نیست مصلح اجتماعى باشید
که بتوانید دنیاى بهترى بسازید،
بلکه همین که دنیاى خصوصى خودتان را بهتر کنید،
خدمت بزرگى کرده‌اید.

:blue_book: شناخت طبیعت انسان
✍🏻 آلفرد آدلر