به ندای زندگی گوش بسپار
همه ی آن چه را که نیاز داری
درباره ی خودت بدانی
نشانت می دهد.


:orange_book: یادداشت های مرد فرزانه
✍🏻 ریچارد باخ