هرگز مایوس نباش .

من امیدم را در یاس یافتم،

مهتابم را در شب،

عشقم را در سال سخت یافتم،

و هنگامی که داشتم 

خاکستر میشدم 

گُر گرفتم...
👤احمد شاملو