شجاعت بدین معنا نیست که نمى‌ترسى، بدین معناست که علیرغم ترس‌ات پیش میروى ...


انجى توماس