وقتی موانعی سَدِ راهت میشن،
مسیرت رو عوض کن تا به مقصدت برسی؛
نه اینکه تصمیمت رو برای رسیدن
به اونجا عوض کنی!

 زیگ زیگلار