ما گمان می ‌کنیم که نقاب ‌هایمان، شخصیت درونی‌مان را پنهان می دارد اما هر آنچه که در وجودِ خود نمی‌ پذیریم، در نامنتظره‌ترین لحظات سر بر می‌ آورد و خود را نشان می ‌دهد!

:closed_book: نیمه تاریک وجود
✍🏻 دبی فورد