بهترین آموزگاران آن‌هایی هستند که به تو نشان می دهند کجا را نگاه کنی اما نمی گویند چه ببینی ... الکساندرا ترنفر