چقدر جهان می تواند زیبا باشد
اگر در آن فقط
هنر و لذت و عشق وجود داشت ...


:closed_book: دختری که رهایش کردی
✍🏻 جوجو مویز