هیچ اشکالی ندارد احساساتی داشته باشیم 
که دیگران چیزی از آن درک نکنند؛
هر کسی سفر خودش را می رود ...

:closed_book: پس از تو
✍🏻 جوجو مویز