🍃🌺🍃


#تکه_ای_از_کتاب 


وقتی دو انسان پخته و معنوی به هم دل می بازند، یکی از بزرگترین پارادوکس های زندگی اتفاق می افتد،

یکی از زیباترین پدیده های جهان هستی رخ می دهد:

آنها با هم هستند و در عین حال به شدت مستقل و تنها هستند!

آنقدر به هم نزدیکند که انگار هر دو آنها یک نفرند، اما در عین حال، به هم بودنشان، فردیتشان را نابود نمی کند با هم هستند و تنها هستند، با هم بودنشان کمک می کند که تنها باشند.

دو انسان پخته و معنوی اگر عاشق هم شوند، بدون حس مالکیت، بدون سیاست، بدون ریاکاری، به هم کمک می کنند که آزاد باشند.


#مردن_از_عشق

#فرانک_پورسل