برای آن که بتوان کمی،
حتی شده کمی زندگی کرد،
باید دو بار متولد شویم
ابتدا تولد جسم مان است
و سپس تولد روحمان.
هر دو تولد مانند کنده شدن می مانند.
تولد اول بدن را به این دنیا می کشاند
و تولد دوم، روح را به آسمان پرواز می دهد.
تولد دوم من زمانی بود که تو را ملاقات کردم.

:closed_book: فراتر از بودن
✍🏻 کریستین بوبن