شادبودن، دوست ‌داشتنی‌ترین شکلِ‌ جرأت است!


 اناتول فرانس