اگر نمى‌دانید مى‌خواهید با زندگیتان چه بکنید، احساس گناه نکنید. جالبترین آدم هایى که در زندگى ام شناختم در ٢٢ سالگى نمى دانستند مى‌خواهند با زندگیشان چه کنند. برخى از جالبترین ٤٠ ساله هایى هم که مى شناسم هنوز نمى‌دانند.
ممکن است ازدواج کنید، ممکن است نکنید. ممکن است صاحب فرزند شوید،‌ممکن است نشوید. ممکن است در چهل سالگى طلاق بگیرید، احتمال هم دارد که در هشتاد و پنجمین سالگرد ازدواجتان رقصى هم بکنید. هر چه مى‌کنید، نه زیاد به خودتان بگیرید، نه زیاد خودتان را سرزنش کنید.
انتخاب هاى شما بر پایه‌ى ٥٠ درصد بوده، همانطور که براى همه بوده است.


 کورت ونه گات