خدای من! اینها چگونه دانستند که خانه‌های کویری باید به رنگ کویر باشد، پنجره‌ها به رنگ آب و روسری‌های زنان، باغچه‌های گل، و قالیچه‌ها باغ‌های هزار رنگ؟
اینها چطور توانستند ترکیب بندی‌های فوق‌العاده دلنشین را کشف کنند، تناسبات آرام بخش را، رنگ‌بندی‌های این‌گونه ماندگار را؟ اینها مکمل‌ها و متضادها را چگونه یافتند؟

- وقتی انگیزه، عشق باشد، و هدف، دوام بخشیدن، محصول همیشه عمیق و زیباست.

:orange_book: یک عاشقانه‌ ی آرام
✍🏻 نادر ابراهیمی